عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه21 آذر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/21


dac8aa1960921-1.jpg

2d2cdd4960921-2.jpg

2af898c960921-3.jpg

ccb3bb2960921-4.jpg

b9ec5d7960921-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش