عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهار شنبه 22 آذر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/22


86c5863960922-1.jpg

c8a53e1960922-2.jpg

022f8cc960922-3.jpg

e35dde4960922-4.jpg

a1077b3960922-6.jpg

98f629f960922-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش