عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانك خاورميانه (وخاور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/27


چارت روزانه

fabc9ddوخاوررررررر.png

 

وخاور در تکمیل الگوی ترکیبی WXY در بلند مدت موج X را به تازگی تمامنموده ودر سناریوی تحلیلی شمارش در آغاز راه موج Y میان مدت و بلند مدت است. 

 

انتظار داریم مقاومتهای نزدیک و دور  : 215- 240- 280 در مسیر رشد دقت شود. این موج صعودی احتمالا 5 موجی و با فرض اتمام X در قالب فلت، A از Y بزرگ خواهد بود. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش