عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 27 آذر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/27


24fd1a3960927-1.jpg

3f7363e960927-2.jpg

c34704f960927-3.jpg

2064b62960927-4.jpg

24cac60960927-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش