عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 2 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/02


dd83f93961001-1.jpg

3694818961001-2.jpg

90657b2961001-3.jpg

a21f28a961001-4.jpg

5426e33961001-5.jpg

a831f7b961001-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش