عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 3 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/03


796df1a961003-6.jpg

f36a3a7961003-1.jpg

a60f250961003-2.jpg

1774090961003-3.jpg

e09085f961003-4.jpg

f358883961003-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش