عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت روانکار (شرانل، شبهرن، شنفت)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/10/05


گزارش آذر ماه شرانل

 • شرکت نفت ایرانول با نماد #شرانل گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 125 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • در آذر ماه شرکت به لحاظ مقدار فروش نسبت به ماه های پیش بهتر عمل کرده است به گونه ای که در آذر ماه موفق به پوشش 10 درصدی از مقدار فروش بودجه خود شده است. همچنین در نه ماهه نخست سال مالی شرکت توانسته از 69 درصد از مقدار پیش بینی شده خود را پوشش دهد.
 • لازم به ذکر است که نرخ فروش انواع روانکارها در آذر افزایش بوده است به گونه ای که نرخ فروش این محصول در آذر ماه از 2.048.575 تومان در هر مترمکعب به 2.200.783 تومان رسیده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 892 میلیارد تومان رسیده (معادل 67 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 430 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1075 میلیارد تومان بوده است .

c1f2d98شرانل1.jpg

569ba00شرانل2.jpg

acefea2شرانل3.jpg

 

گزارش آذر ماه شبهرن

 • شرکت نفت بهران با نماد #شبهرن گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 159 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • نرخ فروش انواع روانکارهای شرکت نسبت به ماه پیش کاهش بوده است به طوزی از نرخ فروش به ازای هر مترمکعب در آذر ماه از 4.849.000 تومان به 4.093.800 تومان رسیده است.
 • به لحاظ مقدار فروش شرکت در آذر ماه 9 درصد از بودجه خود را پوشش داده است و در مجموع در نه ماهه نخست سال 96 موفق به پوشش 67 درصدی مقدار فروش بودجه شده خود شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1124 میلیارد تومان رسیده (معادل 69 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 514 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1422 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 1638 میلیارد تومان می باشد.

a42a8b0شبهرن1.jpg

8be3dbcشبهرن2.jpg

47ce5a8شبهرن3.jpg

 

گزارش آذر ماه شنفت

 • شرکت نفت پارس با نماد #شنفت گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 76 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • شرکت به لحاظ مقدار فروش در اذر ماه موفق به پوشش 10 درصدی بودجه خود و در مجموع 79 درصد از بودجه مقداری خود را محقق گرده است.
 • لازم به ذکر است که نرخ فروش انواع روانکار شرکت در آذر ماه کاهشی بوده به گونه ای که نرخ فروش هر کیلوگرم در آذر ماه از 28.952 ریال به 27.089 ریال رسیده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 593 میلیارد تومان رسیده (معادل 76 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 182 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 673 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 775 میلیارد تومان می باشد.

c883e3eشنفت1.jpg

8fdc0baشنفت2.jpg

8c01208شنفت3.jpg

 

نسرین اسکندری 

واحد سرمایه گذاری و آموزش