عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 5 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/05


5ec1e12961005-1.jpg

d8aaada961005-2.jpg

880d1db961005-3.jpg

2effc60961005-4.jpg

c879382961005-5.jpg

 

bac43e2961005-6.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش