عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت فلزات اساسی(ذوب، فولاد، فخوز، فخاس،فملی،فباهنر)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/10/09


ذوب
شرکت ذوب آهن با نماد #ذوب گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 325 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 2842 میلیارد تومان رسیده (معادل 68 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 1363 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 3337 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت   برای کل سال مالی 96، مبلغ 4206 میلیارد تومان می باشد.

شرکت در آبان ماه فروش خوبی داشته است و مبلغ فروش محقق کرده آن 557 میلیارد تومان بوده است، اما در آذر ماه این رقم با افت 45 درصدی همراه بوده است. که این کاهش به دلیل کاهش 34 درصدی مقدار فروش بوده است. 
نرخ فروش تیرآهن در آذر ماه نسبت به ماه گذشته با رشد 7 درصدی همراه بوده است اما نرخ فروش میلگرد و کلاف با کاهش حدودا 1 درصدی همراه بوده است.

f49e9fcذوب1.jpg

 

b4572b5ذوب2.jpg

97d9889ذوب 3.jpg

 

فولاد

 • شرکت فولاد مبارکه با نماد #فولاد گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 1475 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 11085 میلیارد تومان رسیده (معادل 77 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 3350 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 10108 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 14435 میلیارد تومان می باشد.
 • شایان ذکر است که مقدار فروش شرکت در آذر ماه نسبت به ماه پیش با کاهش 13 درصدی همراه بوده است. همچنین مبلغ فروش شرکت نیز علیرغم افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به ماه پیش با کاهش 5 درصدی مواجه شده است.
 • نرخ فروش محصولات گرم و سرد شرکت به ترتیب با رشد 5 و 6 درصدی نسبت به آبان ماه همراه بوده است.

0002a39فولاد1.jpg

95991ccفولاد2.jpg

1295f75فولاد3.jpg

 

فخوز

 • شرکت فولاد خوزستان با نماد #فخوز گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 720 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 4711 میلیارد تومان رسیده (معادل 74 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 1638 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 4807 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 6350 میلیارد تومان می باشد.
 • شرکت در آذر ماه از نظر مبلغ فروش نسبت به ماه پیش با رشد بسیار خوب 50 درصدی همراه بوده است. همچنین از منظر مقدار فروش نیز  رشد 60 درصدی نسبت به آبان ماه داشته است. 
 • نرخ فروش اسلب داخلی در این ماه  تقریبا برابر با ماه گذشته و 19358 ریال می باشد. اما نرخ فروش اسلب صادراتی با رشد 4 درصدی نسبت به آبان ماه همراه بوده است (19696 ریال). 
 • نرخ فروش بلوم وبیلت صادراتی در آذر ماه نسبت به آبان ماه با کاهش 5 درصدی همراه بود و 20065 ریال به فروش رسیده است. اما نرخ فروش داخلی آن تقریبا بدون تغییر نسبت به ماه قبل (18037 ریال) بوده است.

 

c49c7aeفخوز1.jpg

be251c6فخوز2.jpg

2f1e1b8فخوز3.jpg

 

 

فخاس

 • شرکت فولاد خراسان با نماد #فخاس گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 168 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1228 میلیارد تومان رسیده (معادل 74 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 423 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1030 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 1651 میلیارد تومان می باشد.
 • از منظر مقداری، مقدار فروش شرکت در آذر ماه نسبت به ماه قبل با رشد 2 درصدی همراه بوده است. اما مبلغ فروش در آذر ماه نسبت به ماه گذشته کاهش 1 درصدی داشته که عمده دلیل آن کاهش 2 درصدی نرخ فروش محصول اصلی آن(محصولات سبک ساختمانی) می باشد. البته شایان ذکر می باشد که نرخ فروش آهن اسفنجی شرکت در این ماه نسبت به ماه گذشته با رشد 9 درصدی همراه بوده است اما به دلیل سهم کم این محصول در سبد فروش شرکت، تاثیر آن ناچیز می باشد.

cb6f975فخاس1.jpg

134cf22فخاس2.jpg

cd79c42فخاس3.jpg

 

فملی

 • شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد #فملی گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 559 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 7 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 5188 میلیارد تومان رسیده (معادل 65 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 2755 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 7006 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 7943 میلیارد تومان می باشد.

e4cd5fcفملی1.jpg

f52c859فملی2.jpg

 

فباهنر

 • شرکت مس شهید باهنر با نماد #فباهنر گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 61 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 443 میلیارد تومان رسیده (معادل 69 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 197 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 551 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 641 میلیارد تومان می باشد.
 • شرکت در آذر ماه از نظر مبلغ فروش نسبت به ماه پیش با کاهش 12 درصدی همراه بوده است، این در صورتی است که از نظر مقداری با رشد 14 درصدی همراه بوده است. 

f311483فباهنر1.jpg

2d72292فباهنر2.jpg

 

4b75a05فباهنر 3.jpg

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش