عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 9 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/09


356454b961009-1.jpg

12e3fa5961009-2.jpgc308927961009-3.jpg

d45832e961009-4.jpg

805728c961009-5.jpg

06d5e63961009-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش