عنـوان تحلیل : گزارش بازاریکشنبه 10 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/10


1a690f0961010-1.jpg

f4e4cd6961010-2.jpg

2829cd1961010-3.jpg

b697061961010-4.jpg

beac8f3961010-5.jpg

c82e69f961010-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش