عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 11 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/11


53f1756961011-1.jpg

1ab24c9961011-2.jpg

40c4b15961011-3.jpg

765a550961011-4.jpg

c69891e961011-5.jpg

08e6eb4961011-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش