عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) بر اساس عملکردشش ماهه و پیش بینی سود سال 1396

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/10/12


برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد خگستر در سال 1396

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت خگستر در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 آذر ماه 1396 استفاده شده است.

87973e5khegostar1961012.jpg

dfa188akhegostar2961012.jpg

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از 70 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

006f6bckhegostar3961012.jpg

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است وپارس، خمحرکه و خمهر بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارا می باشند.

در پرتفوی غیر بورسی شرکت، خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری سمند حساب شده و ارزش آن بعنوان ارزش روز سمند در محاسبات لحاظ شده است.

خالص ارزش دارایی ها

f35e18akhegostar4961012.jpg

با توجه به اینکه شرکتهای پرتفوی غیر بورسی خگستر زیان انباشته دارند از حقوق صاحبان سهام صورت مالی تلفیقی منتهی به شهریور 96 برای محاسبه خالص ارزش دارایی های هر سهم استفاده شده است.

در صورتی که از صورتهای مالی  شرکت اصلی برای محاسبات استفاده کنیم خالص ارزش دارایی ها بصورت زیر بدست می آید.

dee5d60khegostar5961012.jpg

ارزش خالص دارایی ها با توجه به آخرین اطلاعات منتشر شده و حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی و قیمتهای روزجاری به ازای هرسهم 568 تومان می باشد که با توجه به آخرین قیمت معامله شده سهم یعنی 283 تومان، سهم در محدوده 50 درصد NAV خود معامله می شود.

صورت سود و زیان

914c369khegostar7961012.jpg

f63c0f8khegostar8961012.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود عمده سود شرکت از محل سود تقسیمی شرکتهای غیر بورسی است. همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید از 35 میلیارد تومان سود شناسایی شده شرکتهای بورسی  حدود 21 میلیارد تومان سهم شرکت سرمایه گذاری سمند است که از این 21 میلیارد سود پیش بینی شده 16 میلیارد و پانصد میلیون در مجمع تیرماه شرکت سمند مربوط به صورتهای مالی سال 95 تقسیم شده است که به دلیل برگزاری مجمع خگستر قبل از مجمع عادی سالیانه سمند این سود در صورتهای مالی سال 96 خگستر شناسایی گردید. 4 میلیارد باقی مانده مربوط به سود تقسیمی سمند در سال 96 می باشد که خگستر در نظر دارد سود سال 96 سمند را در سال 96 خود شناسایی کند.

سود کارشناسی که برای شرکت سمند در سال 96 در نظر گرفته شده مربوط به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های این شرکت از محل فروش بلوک خودرو می باشد.

6f1b83dphoto_۲۰۱۷-۱۲-۱۲_۰۹-۰۵-۵۱.jpg

طبق آگهی بالا سمند در نظر دارد بلوک ایران خودرو خود را به قیمت 402 تومان عرضه کند که با توجه به بهای تمام شده 244 تومانی خودرو برای سمند، سود 247 میلیاردی از این محل شناسایی میگردد که میتواند سود سال 96 سمند را تا 160 تومان افزایش دهد.

e20f999khegostar6961012.jpg

 صورت سود و زیان خگستر در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی گذشته 685 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با 60 درصد کاهش 274 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در سه ماهه ابتدایی سال جاری 11 ریال زیان و در شش ماهه منتهی به شهریور ماه 93 ریال معادل 34 درصد از بودجه خود را محقق ساخته است.

**با احتساب مفروضات بیان شده و تقسیم 160 تومان سود سمند سود خگستر در سال جاری میتواند تا 72 تومان افزایش یابد.

***در صورتی که فروش بلوک ایران خودرو صورت نگیرد سود خگستر در محدوده بودجه شرکت خواهد بود.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش