عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 12 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/12


102b7df961012-1.jpg

eb0bff4961012-2.jpg

e332ac9961012-3.jpg

6dfebff961012-4.jpg

cc4cffd961012-5.jpg

dd6a23d961012-6.jpg

a81027e961012-7.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش