عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد آذر ماه شرکتهای فعال در صنعت تایرسازی(پتایر، پکرمان و پکویر)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/10/13


گزارش عملکرد پتایر

  • شرکت تولیدی ایران تایر با ناماد #پتایر گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 18 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 169 میلیارد تومان رسیده (معادل 75 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 56 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 177 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 225 میلیارد تومان می باشد.

جهت مشاهده آخرین تحلیل بنیادی سال مالی 96 شرکت ایران تایر به اینجا مراجعه نمایید.

 

4723e39پتایر1.jpg

a1d88b2پتایر2.jpg

22ac4e9پتایر3.jpg

 

گزارش عملکرد پکرمان

 

  • شرکت گلگهر با نماد #پکرمان گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 80 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 681 میلیارد تومان رسیده (معادل 73 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 255 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 3054 میلیارد تومان بوده است.

جهت مشاهده آخرین تحلیل بنیادی سال مالی 96 گروه صنعتی بارز به اینجا مراجعه نمایید.

 
9958cc6پکرمان1.jpg

 

 

37e6f23پکرمان2.jpg

42db821پکرمان3.png

 

گزارش عملکرد پکویر
 

  • شرکت کویر تایر با نماد #پکویر گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 45 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 12 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آن  به مبلغ 328 میلیارد تومان رسیده (معادل 91 درصد از بودجه) شرکت نتوانسه کل بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد و 34 میلیارد تومان از مبلغ فروش بودجه محقق نشده است. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 284 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 362 میلیارد تومان بوده است.
  • شایان ذکر است که پایان سال مالی شرکت 30ام آذر ماه می باشد.

جهت مشاهده آخرین تحلیل بنیادی سال مالی 96 شرکت گروه کویر تایر به اینجا مراجعه نمایید.

 

 

7a39f58پکویر1.jpg

7602f42پکویر2.jpg