عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 13 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/13


efb2a2c961013-1.jpg

ee8e243961013-2.jpg

5d7b745961013-3.jpg

0a598fc961013-4.jpg

c359bd1961013-5.jpg

009bccf961013-6.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش