عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 16 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/16


026d376961016-1.jpg

acf08f3961016-2.jpg

a72e525961016-3.jpg

d51a562961016-4.jpg

2b83040961016-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش