عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 23 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/23


047fa46961023-1.jpg

709f381961023-2.jpg

eeb5c15961023-3.jpg

3929688961023-4.jpg

4b85e2b961023-5.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش