عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 24 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/24


9243c3a961024-1.jpg

fa57b58961024-2.jpg

88afae6961024-3.jpg

d74f168961024-4.jpg

6361c5e961024-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش