عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 7 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/07


d7e6216961107-1.jpg

02f54a9961107-2.jpg

a469808961107-3.jpg

eb64196961107-4.jpg

9810bfe961107-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش