عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت زرین معدن آسیا(فزرین) بر اساس عملکرد ده ماهه و پیش بینی سود هر سهم

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/11/10


کلیات

گروه شامل شرکت زرین معدن آسیا به عنوان شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن شامل شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان و شرکت سیمین معدن قزلجا می باشد.

شرکت زرین معدن آسیا در سال 83 در اداره ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی تهران به ثبت رسید.سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به مبلغ 300 میلیارد ریال افزایش یافته است. سهامدار اصلی شرکت شخص حقیقی(ابراهیم جمیلی) با درصد مالکیت 22 درصدی می باشد و پس از آن شرکت سرمایه گذاری اعتماد ایرانیان 14.49 درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد.

فزرین در تاریخ 19/9/1390 در فرابورس در گروه فرآورده های معدنی درج شده است و در تاریخ 4/10/1391 به عموم عرضه شده است.

ظرفیت اسمی شرکت تولید 265 هزار تن کنسانتره روی و 36 هزار تن کنسانتره سرب می باشد.

 

عملکرد ده ماهه سال 96

 • فزرین گزارش عملکرد دی ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 2 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 2 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 73 میلیارد تومان رسیده (معادل 79 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 19 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد..

 

0a8726afz1.png

 

cbd8011fzzz.png

 

55ae1b9fz3.png

 

 

 

 • مواد اولیه عمده مورد نیاز شرکت از معدن انگوران توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به صورت سهمیه بندی و با توجه به عیار روی و سرب موجود در ماده معدنی و قیمت سرب و روی در بازار بورس لندن تعیین می شود.
 • محصولات شرکت شامل کنسانتره سرب، کنسانتره روی و کانه ارایی می باشد. بیشترین مقدار و مبلغ فروش مربوط به کنسانتره روی می باشد.
 • فزرین در مقایسه با سال گذشته مقدار تولید و فروش کنسانتره روی را 24 درصد کاهش داده است. میزان تولید و فروش کنسانتره روی در بودجه که مهم ترین محصول شرکت می باشد از 82 هزار تن به 63 هزار تن کاهش یافته است.
 • فزرین در بودجه فروش 63 هزار تن کنسانتره روی را پیش بینی نموده بود که در ده ماهه 44 هزار تن را به فروش رسانده است که معادل 70 درصد از بودجه می باشد. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مقدار تولید کنسانتره روی 25 درصد کاهش و مقدار فروش آن کاهش 34 درصدی داشته است. مبلغ فروش کنسانتره روی 23 درصد افزایش داشته است.
 • شرکت در بودجه مبلغ فروش و بهای تمام شده را بر اساس شمش روی 2900 دلاری و نرخ تسعیر 39000 ریالی پیش بینی نموده است.

 

 

90613ecfz6.png

 

ac545cbfz7.png

 

f6a1620fz8.png

 

d64eba3fz9.png

 

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96

 • در سه سناریو پیش بینی سود هر سهم انجام شده است.
 • در هر سه سناریو مقدار فروش برابر با بودجه، نرخ دلار برای دو ماهه پایانی 46000 ریال و نرخ شمش روی 3500 دلار فرض شده است.
 •  در سناریو اول و دوم از ضریب 0.09 (میانگین نرخ فروش کنسانتره روی نسبت به نرخ های جهانی در عملکرد سه ماهه آخر) و در سناریو سوم از ضریب 0.11 درصد(میانگین ده ماهه) برای پیش بینی نرخ فروش کنسانتره روی استفاده گردید.
 •  در سناریو اول و سوم نرخ خاک معدنی مصرفی بر اساس نسبت نرخ خرید خاک معدنی به نرخ فروش کنسانتره روی در بودجه محاسبه گردید و در سناریو دوم نسبت فوق بر اساس عملکرد شش ماهه اول محاسبه گردید.
 • سایر موارد صورت سود و زیان برابر با بودجه فرض گردید. نرخ مالیات برابر با بودجه فرض گردید.
 •  با توجه به مفروضات مذکور سود به ازا هر سهم در سناریو اول تا سوم به ترتیب  1098 ریال 1056ریال و 1220 ریال  برآورد گردید.
 • با توجه به پوشش 70 درصدی مقدار فروش کنسانتره روی در ده ماهه در صورتی که شرکت نتواند مقدار کل بودجه را پوشش دهد با فرض فروش 59 هزار تن کنسانتره برای سال جاری در سناریو اول تا سوم سود هر سهم به ترتیب 1094ریال، 1000 ریال و 1193 ریال برآورد می گردد.

 

7ed2c50fz4.png

 

c6da929fzz.png

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش