عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 11 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/11


ce7b04f961111-1.jpg

90c137c961111-2.jpg

d35a2b5961111-3.jpg

a0da9c5961111-4.jpg

f3c7583961111-5.jpg

1ad8b88961111-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش