عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 15 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/15


1675bcc961115-1.jpg

510a624961115-2.jpg

91daf4e961115-3.jpg

8315e83961115-4.jpg

5a541c1961115-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش