عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 16 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/16


314db78961116-1.jpg

37d4fd2961116-2.jpg

9618ea9961116-3.jpg

52ea45c961116-4.jpg

32515b4961116-5.jpg

87bca51961116-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش