عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/18


چارت قبلی و به روز شده فسرب- کندل ها روزانه:

a189702fes.png

 

تحلیل قبلی :

35298b0فسرب.pngدر صورت شکست خط مقاومتی قرمز رنگ می توان به رشد سهم در ادامه موج 5 سناریوی تحلیلی امیدوار شد. 

 

البته با دید بیش از 3 ماه مقاومت های مهم را می توان : 470-505-530 دانست. 

 

حمایت نزدیک 300 حدودی و حد ضرر کف کانال 285 را دارد.

 

 

دقت شود تحلیل های این سایت صرفا نظر نموداری بنده می باشد و سیگنال خرید و فروش ارائه نمیشود.

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش