عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 18 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/18


9def8c2961118-1.jpg

bd913ce961118-2.jpg

37e878e961118-3.jpg

00ae9e9961118-4.jpg

5c15727961118-5.jpg

5926266961118-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش