عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس(زاگرس) بر اساس عملکرد ده ماهه و پیش بینی سود هر سهم

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/11/18


کلیات

شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1377 تاسیس گردید و در سال 1390 در فرابورس پذیرفته شد.موضوع فعالیت اصلی شرکت  عبارت است از: راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید،بازاریابی، فروش و صدور محصولات پتروشیمی...

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 3 میلیون ریال بوده است که طی چندین مرحله به مبلغ 2400 میلیارد ریال افزایش یافته است. سهامدار اصلی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با مالکیت 34 درصدی می باشد.

ظرفیت اسمی تولید متانول سه میلیون و سیصد هزار تن می باشد.سهم شرکت در تولید متانول در داخل کشور حدود 65 درصد می باشد. سهم شرکت از تولید جهانی 126 میلیون تنی این محصول در سال گذشته 2.6 درصد بوده است.

محقق شده سال مالی 1395

 شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 3.204 هزار تن و فروش 3.211 هزار تن متانول شده است. میزان فروش متانول صادراتی 3.082 هزار تن و میانگین نرخ فروش صادراتی  9.901 هزار ریال بوده است. مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  31.428 میلیارد ریال بوده است. دیگر محصولات شرکت بخار می باشد. کل مبلغ فروش 31.920 میلیارد ریال می باشد. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 37.500 ریال و میانگین نرخ فروش متانول صادراتی در این سال مالی 264 دلار بوده است.

عملکرد ده ماهه سال مالی 96

زاگرس در عملکرد ده ماهه جمعا 2597 هزار تن متانول را به فروش رسانده است که معادل 84 درصد از بودجه می باشد.میزان تولید در ده ماهه 2602 هزار تن می باشد که موفق به فروش 99.7 درصد از مقدار تولید شده است.

مقدار فروش متانول در دی ماه 391638 تن می باشد که بیشترین مقدار فروش ماهانه از ابتدای سال تا کنون می باشد و نسبت به ماه قبل 78 درصد رشد داشته است.

 نرخ فروش متانول در دی ماه افزایش 11 درصدی داشته است و با لحاظ نمودن میانگین نرخ دلار آزاد در دی ماه هر تن متانول را به نرخ 423 دلار به فروش رسانده است. همچنین میانگین نرخ فروش متانول در ده ماهه 335 دلار می باشد.

از نظر ریالی در ده ماهه توانسته 81 درصد از مبلغ فروش بودجه را پوشش دهد.

 

1721218ز12.png

 

187e470ز13.png

 

132400fز1.png

آخرین بودجه سال مالی 96

شرکت در بودجه جدید سود به ازا هر سهم را از 5720 ریال به 7752 ریال افزایش داده است. دلایل تعدیل سود کاهش میزان مصرف خوراک مصرفی، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش نرخ متانول  و افزایش مقدار فروش محصولات می باشد.

در بودجه جدید مقدار فروش متانول از 3 میلیون تن به 3 میلیون و 100 هزار تن  و میزان فروش بخار از 1500 هزار تن به 1900 تن افزایش یافته است. میانگین نرخ فروش متانول در ده ماهه ابتدایی 331 دلار و برای دو ماهه پایانی 380 دلار پیش بینی شده است. نرخ تسعیر ارز در ده ماهه 40357 ریال بوده و برای دو ماهه پایانی 43000 ریال در نظر گرفته شده است. نرخ دلار مبادله ای برای ده ماهه اول سال برابر 34000 ریال و برای دو ماهه پایانی برابر با 36500 ریال فرض شده است. هزینه مالی به مبلغ 25224 میلیون ریال مربوط به هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملت می باشد که طی سال تسویه شده است.

577094dز2.png

ee95b8dز3.png

 

ea94d21ز4.png

 

55fa237ز7.png

 

 

 

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 و 97

بررسی عملکرد نه ماهه  زاگرس نشان میدهد که نرخ خوراک مصرفی در سه ماهه سوم 11.6 سنت بوده است. در برآورد مواد مصرفی از نرخ خوراک 11.6 سنت و نرخ دلار مبادله ای 36400 ریال برای شش ماهه دوم استفاده گردید. مقدار تولید و فروش برابر با بودجه در نظر گرفته شد. نرخ حمل هر تن متانول 40 دلار فرض گردید.

نرخ تسعیر ارز برای دو ماهه پایانی 47000 ریال و نرخ متانول 400 دلار (با توجه به قیمت های اخیر متانول که حوالی 390 دلار می باشد). ضریب مصرف مواد در سناریو دوم همانند عملکرد شش ماهه اول و در سناریو اول با توجه به افزایش ضریب مصرف خوراک در عملکرد نه ماهه، میزان مصرف همانند سال قبل در نظر گرفته شد.

در سناریو اول سود هر سهم 7846 ریال و در سناریو دوم 8244 ریال برآورد گردید. با توجه با نوسان نرخ ارز در صورت افزایش میانگین نرخ دلار در دو ماهه پایانی به سطوح 49000 ریال سود هر سهم در سناریو اول و دوم به ترتیب به 7995 ریال و 8393 ریال می تواند افزایش یابد.

در پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97، مقدار تولید و فروش برابر با آخرین بودجه 96 لحاظ گردید.میانگین نرخ متانول برای کل سال 350 دلار(محتاطانه) و نرخ خوراک 12 سنت، نرخ دلار مبادله ای 40400 ریال و نرخ دلار آزاد 48500 ریال(محتاطانه) و نرخ حمل 40 دلار فرض گردید. هزینه حقوق و دستمزد و سربار(به جز هزینه یک درصد عوارض آلایندگی) و هزینه های اداری و عمومی و فروش(به جز هزینه حمل) در سال آینده با رشد 12 درصدی پیش بینی گردید. هزینه مالی صفر و سایر هزینه های غیر عملیاتی برابر با آخرین بودجه 96 در نظر گرفته شد.

 سود هر سهم با مفروضات مذکور 9825 ریال برآورد گردید. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و پیش بینی ها مبنی بر افزایش بیشتر نرخ ارز در صورتی که میانگین نرخ دلار برای سال مالی 97 را 53000 ریال و نرخ متانول 350 دلاری در نظر بگیریم،  سود هر سهم 11062 ریال برآورد می گردد. نسبت نرخ دلار مبادله ای به آزاد 0.83 درصد فرض شده است.

در صورتی که تک نرخی شدن ارز در سال آینده اتفاق افتد با فرض دلار 48500 ریالی سود هر سهم 8650 ریال برآورد می گردد.

 

d3b1ac9ز6.png

 

 

در جداول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم برای سال 96 و 97 انجام شده است.

 

7005390ز8.png

 

a13b250ز9.png

 

952def2ز10.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش