عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 21 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/21


d57f3f313961121-1.jpg

f06dbb7961121-2.jpg

e7551db961121-3.jpg

72277e3961121-4.jpg

29b3840961121-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش