عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 23 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/23


8d8afa5961123-1.jpg

07d93dd961123-2.jpg

4c3d07a961123-3.jpg

3676a61961123-4.jpg

54d78bc961123-5.jpg

517477f961123-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش