عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 25 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/25


2f78846961125-1.jpg

8b1fa39961125-2.jpg

75875b0961125-3.jpg

66b8bac961125-4.jpg

93591fc961125-5.jpg

 

256e1da961125-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش