عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معدني‌ دماوند (كدما) - بازار دوم بورس

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/28


چارت هفتگی :

 

22d33b3کدما.png

 

یک حمایت و یک حد ضرر برای سهم مشخص شده است. انتظار داریم از این محدوده سهم یک رشد را تجربه نماید: در صورت شکست خط روند نزولی مقاومت ها: 1390-1505 

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش