عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 29 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/29


fb04ed7961129-1.jpg

27b9e54961129-2.jpg

e33fcc8961129-3.jpg

b977085961129-4.jpg

b9d5ecb961129-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش