عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نيروكلر (شكلر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/30


چارت روزانه و به روز رسانی:

ad5eb61شکلر به روز شده.png

 

رشد قیمتی سهم را از محدوده زرد رنگ چارت گذشته در قیمت 341 شاهدیم و تا امروز بازدهی بیش از 50 درصدی در میان مدت نصیب سهامداران خود نموده است. 

به نظر میرسد در حال تکمیل موج C است و ریز موج های این موج صعودی هنوز تکمیل نشده باشد. با حد حمایت کف کانال 433- 415 در قالب موج 4 احتمالی نهایت رشد سهم تا مقاومت های مهم 580- 650  می تواند سهم در کف و سقف های مهم رصد شود. کل این ABC یک (B) بزرگ در میان مدت را دارد تشکیل می دهد و سپس اصلاح موج (C) در پیش است. 

 

 

مینا یوسفی

سرمایه گذاری و آموزش