عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 2 اسفند ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/02


8569395961202-1.jpg

313914a961202-2.jpg

2c72181961202-3.jpg

f499028961202-4.jpg

 

f3ba8d6961202-5.jpg

85b236b961202-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش