عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال زامياد (خزاميا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/05


تحلیل نموداری زامیاد- بررسی یک سناریو در تایم فریم روزانه:

daefa9dخزامیا.png

با رعایت حد ضرر 70- 75 تومان می توان یک رشد در قالب Y برای سهم متصور بود که طبق سناریوی ما 5 موجی خواهد بود. مقاومت های مهم سهم 125 حدودی و 160 می باشد. 

 

دید به این نماد میان مدت 3 الی 6 ماهه باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش