عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ليزينگ ايرانيان (وايران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/05


نمای روزانه وایران در یک سناریو:

9348c13وایران.png

 

حد حمایت: 125-130

مقاومت ها: 170 و سقف قبلی 220 

در چارت بالا سهم را در حال تکمیل موج (B) از یک فلت بزرگ تر است و اصلاح اخیر آن حال تکمیلY از  WXY بی از آن می باشد. 

پس از این اصلاح یک رشد و روند صعودی در قالب (C) خواهیم داشت.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش