عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كربن‌ ايران‌ (شكربن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/07


به روز رسانی تحلیل پیشین:

تحلیل های قبلی:

a9d0a00شکربن.png

 

به روز رسانی اخر:

ee7f0c6شکربن.png

 

مشاهده میشود سی از B در حال تکمیل است همچنان  و احتمالا یک رشد شارپ تر در قالب 3 به زودی اتفاق افتد . حد حمایت سهم  390-420 لحاظ گردد. مقاومت میان مدت  و بلند مدت 500-505 میباشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش