عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 8 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/08


74094e2961208-1.jpg

eb06712961208-2.jpg

6b13116961208-3.jpg

3c28f1b961208-4.jpg

92ceb89961208-5.jpg

9042253961208-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش