عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لبنيات‌ پاك‌ (غپاك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/09


چارت روزانه در یک سناریو

 

28132d0غپاک.png

 

با رعایت حد حمایت به نظر در حال تکمیل موج 2 یا B است و اصلاح میان مدتی در سهم شاهدیم.

در این سناریو کم کم  با رعایت حد ضرر 130- 127 می توان یک رشد خوب را با شکست 166 برای سهم تایید نمود.

دید میان مدت به این سهم داشته باشید. مقاومت ها در تحلیل مشخص شده است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش