عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 9 اسفند ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/09


c15809b961209-1.jpg

49b9c1b961209-2.jpg

06a640b961209-3.jpg

0f81f0d961209-4.jpg

da309bd961209-5.jpg

b23531d961209-6.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش