عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/12


چارت روزانه و یک سناریو

5742f51سصوفیییییی.png

 

با رعایت حد حمایت 205 حدودی کف کانال به عنوان یک حمایت معنبر احتمال دارد در تکمیل موج C اخیر ، یک رشد میان مدت برایسصوفی داشته باشیم. حجم تقاضای گروه مربوطه را بررسی نمایید. مقاومت مهم پیش رو: 300-350 را مد نظر داشته باشیم. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش