عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 12 اسفند ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/12


66cd934961212-1.jpg

7fefc27961212-2.jpg

24456cf961212-3.jpg

a5131f5961212-4.jpg

a3df65e961212-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش