عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی آبادان(شپترو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/13


چارت روزانه

 

 

با رعایت حد حمایت اشاره شده به عنوان حد ضرر انتظار داریم در قالب یک فلت بزرگ تر سهم در حال تکمیل الگو باشد و  5 موجی سی را تکمیل نماید. مقاومت های مسیر را مشخص نموده ایم.

مشاهده میشود حرکت اصلاحی اخیر هم فلت می باشد.ABC آبی رنگ.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش