عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 14 اسفند ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/14


cfd8b54961214-1.jpg

ec3e1e1961214-7.jpg

2a90dee961214-8.jpg

c118b3e961214-9.jpg

 

f1b7f58961214-5.jpg

b868ad5961214-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش