عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/15


نمای روزانه ثالوند و یک سناریوی شمارش :

9fb6f5aثالوند.png

 

حمایت 200- 205 تومان شاید پایان موج B بزرگ و آغازC را رقم بزند.

در صورت کف سازی در این محدوده و افزایش خریدار ها میتوان شروع این موج صعودی را تایید نمود مقاومت میانه روند 300 سقف قبلی مهم است. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش