عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 16 اسفند ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/16


13f617a961216-1.jpg

d5204b6961216-2.jpg

5cdc27d961216-3.jpg

a9a8873961216-4.jpg

115745f961216-5.jpg

6cb43f6961216-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش