عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 19 اسفند ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/19


7ca01a7961219-1.jpg

69f9f09961219-2.jpg

905ef21961219-3.jpg

edb3b50961219-4.jpg

d54e7d1961219-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش