عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 20 اسفند ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/20


e8b0ced961220-1.jpg

cd33e9e961220-2.jpg

2657943961220-3.jpg

8b23c25961220-4.jpg

7da8c12961220-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش