عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 21 اسفند ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/21


8cfee3e961221-1.jpg

418ce80961221-2.jpg

0a28594961221-3.jpg

950c28c961221-4.png

76b1fc8961221-5.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش