عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد مباركه اصفهان (فولاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/22


به روز رسانی فولاد:

تکمیل موج 3 از 3 بزرگ در یک سناریو:

یک حمایت معتبر سهم همین جاست یعنی محدوده 277- 280 حدودا و اگر این محدوده شکسته نشود ممکن ااست با کمی اصلاح زمانی شاهد برگشت روند در فولاد در تکمیل 5 از 3 باشیم.

در صورت شکست خط آبی رنگ که بنا به شرایط بازارهای جهانی است حمایت 265 - 250 را محتاطانه نشان دادیم.

ddb1c7fفولاااااااااددددد.png

 

در صورت برگشت و شروع روند موج 3 اولین مقاومت همان سقف قبل 310- 330 می باشد.